Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Enkel kinderen van 3 tot 11 jaar worden toegelaten tot onze binnenspeelplaats.

Kinderen moeten in staat zijn om zelfstandig het toilet te gebruiken of een luier dragen. Bij een volle luier wordt de ouder/verzorger gebeld om het kind op te halen, dan wel te verschonen.

Nanny’s behoudt zich het recht voor om eenzijdig een kind te weigeren, indien Nanny’s meent dat het kind niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of dat het in het belang van het kind zelf is of de andere aanwezige kinderen op onze speelplaats.

Kinderen die bij Nanny’s komen spelen, moeten eerst ingeschreven worden. Enkel volwassenen van 18 jaar en ouder kunnen een kind inschrijven bij ons.

Veiligheid en welzijn van de kinderen is onze hoogste prioriteit. Daarom hebben wij camerabeveiliging in onze gehele binnenspeelplaats. Zodoende kunnen we toezicht houden op elke speelhoek.

De ouder/verzorger dient alle relevante informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de veiligheid en het welzijn van het kind te verzekeren. Deze informatie zal verwerkt worden door Nanny’s in het belang van het kind.

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. De persoonsgegevens die wij van u verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Nanny’s B.V. verwerkt de volgende gegevens bij een inschrijving, reservering online of telefonisch: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum van het kind, datum waarop het kind komt spelen, Overige persoonsgegevens zoals informatie die u verstrekt in open tekstvelden en telefonisch.

Tijdens de inschrijving wordt het  ID-nummer van zowel de ouder/verzorger als het kind geregistreerd. Dit doen we omdat wij het kind toevertrouwd krijgen om te spelen op onze binnenspeelplaats en wij het kind en de ouder/verzorger direct kunnen identificeren en contacteren bij een eventueel onvoorziene situatie.

Nanny’s B.V. maakt gebruik van cameratoezicht op onze binnenspeelplaats. Deze camerabeelden gebruiken we voor de veiligheid van de kinderen en onze medewerkers op onze binnenspeelplaats. We kunnen de camerabeelden ook gebruiken om incidenten te registreren. Mocht er zich onverhoopt een incident voordoen of wanneer de huisregels of algemene voorwaarden worden overtreden dan wordt hiervan een registratie gemaakt door Nanny’s B.V. Deze incidentenregistratie kan ook persoonsgegevens over de ouder/verzorger of het kind bevatten wanneer er betrokkenheid is bij een incident of bij het overtreden van de huisregels of algemene voorwaarden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: contact opnemen voor het ophalen van uw kind, eventuele incidenten en marketingdoeleinden.

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Tijdens de inschrijving verwerken we uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wederzijdse overeenkomst. Ook verwerken we uw gegevens in het belang van de veiligheid van uw kind en onze medewerkers.

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens van u verwerken omdat dat noodzakelijk is in verband met onze wettelijke verplichting. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om ons aan bepaalde veiligheidsnormen te houden en incidenten te registreren.

 

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd na twee jaar, mits u binnen die twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

Uw persoonsgegevens worden enkel en uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uivoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nanny’s B.V.

De ouder/verzorger wordt via mail op de hoogte gesteld van acties en activiteiten binnen Nanny’s.

Enkel de ouder/verzorger die het kind heeft gebracht, kan het kind ophalen(zonder uitzonderingen).

Een kind kan maximaal 3 uur bij ons spelen.

Kinderen met een speciale behoefte zijn welkom bij ons. Het is van essentieel belang dat de speciale behoeftes van het kind onder onze aandacht worden gebracht voor de veiligheid en welzijn van het kind. De ouder/verzorger  aanvaardt uitdrukkelijk dat Nanny’s medewerkers niet opgeleid zijn om te zorgen voor kinderen met speciale behoeften en dat Nanny’s dus niet aansprakelijk gesteld kan worden.

In geval van een noodgeval waarbij evacuatie noodzakelijk is, aanvaardt de ouder/verzorger dat medewerkers van Nanny’s alle noodzakelijke maatregelen zullen treffen voor de evacuatie van de kinderen die ingeschreven en aanwezig zijn bij Nanny’s.

De ouder/verzorger blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn kind(eren). Nanny’s kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een kind slachtoffer wordt van een ongeval,ongeacht de oorzaak van dit ongeval (zoals, maar niet beperkt tot een medische reden of het gedrag van een ander kind bij Nanny’s). De ouder/verzorger zal onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies veroorzaakt door het kind(eren) ten aanzien van Nanny’s.

Nanny’s probeert zoveel mogelijk de veiligheid van de kinderen te waarborgen tijdens het spel. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een EHBO-certificaat om adequaat en professioneel te handelen bij een ongeval of een onvoorziene situatie.

Nanny’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van of schade aan kleding of enig ander voorwerp (zoals sieraden) dat werd binnengebracht bij Nanny’s.

Ingeval deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd, behoudt Nanny’s zich het recht voor om de noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van de kinderen en de medewerkers van Nanny’s te verzekeren.